Samverkan

Västerbottens läns landsting:

TUA-tandläkare

Den kliniska handledningen och färdighetsträningen av tandläkarstuderande utförs till största delen av landstingsanställda tandläkare (s.k. TUA-tandläkare) och assisterande personal (tandsköterskor) och för denna personal har landstinget hela personalansvaret. Den landstingsanställda personalen står, då de är verksamma i den kliniska utbildningen, till den statliga kursansvariges disposition.
Därav det sk delade huvudmannaskapet.
Läs mer om du vill komma i kontakt med utbildningstandvården och tandvård på studenklinik vid landstinget

Verksamhetsrapport TUA- kommittén år 2013

ST-tandläkare

Specialistutbildning i Sverige åvilar landstingen, vilka organiserar denna i enlighet med föreskrifter och allmänna råd givna av Socialstyrelsen. Institutionen för odontologi medverkar i utbildningen i form av uppdragsutbildning, och svarar för utbildningsprogrammets teoretiska del medan klinisk träning erhålls inom landstingsklinikerna. Vidareutbildningskraven för specialist skall enligt behörighetsförordningen omfatta minst 3 år. Socialstyrelsen utfärdar beviset om specialistkompetens i viss specialitet. Av Socialstyrelsen godkända utbildningsprogram i Umeå finns för specialiteterna pedodonti, ortodonti, parodontologi, käkkirurgi, endodonti, protetik, tandreglering, röntgen och bettfysiologi.Lär mer om du vill komma i kontakt med specilaisttandvården på landstingetFör ST-tandläkare

Kompetensutveckling

Institutionen för odontologi ger fortsättnings- och vidareutbildningskurser för tandläkare, tandhygienister, tandsköterskor och tandtekniker. Vårt utbud av kurser är omfattande och täcker in många olika odontologiska frågeställningar.Läs mer om vårt kursutbud av fristående kurser

Forskningssamverkan

Forskare vid institutionen med kunskap om klinisk forskningsmetodik och Folktandvårdens breda kliniska erfarenhet och tillgång till patienter samverkar om metodutveckling och studier som syftar till att evidensbasera de metoder som används i tandvården för såväl prevention som behandling. På detta sätt skapas möjligheter till direkt kunskapsöverföring mellan forskare och den kliniska vardagen.

Internationell samverkan

ERASMUS. Tandläkarprogrammet har bilaterala avtal inom ERASMUS SOKRATES med universitetet i Würzburg och med en av tandläkarhögskolorna i Paris, René Descartes Paris 5.
NORDLYS. Som student kan Du kan åka inom Norden som Fritt Rörlig Student och då inom nätverket Nordlys.
FREE MOOVER Som studen kan Du även åka som ”Free mover” vilket innebär att du som student själv kan söka kurser på alla universitet som ger electives inom odontologi och få tillgodoräkna dig denna som valbar kurs på termin 10.
Läs mer